Juridisch

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op: 5 juli 2024

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, verkoopovereenkomsten, aanbiedingen en andere werkzaamheden van Coumans & Jacobs VOF (verder te noemen: James Robinson), handelt onder KVK nummer 70403066 en met BTW nummer NL858307868B01, gevestigd te Hulsberg.
Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan James Robinson opdracht heeft gegeven tot de levering of vervaardiging van goederen of dan wel het verrichten van diensten;

2. James Robinson: James Robinson V.O.F. gevestigd te Hulsberg, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70403066.

3. Algemene voorwaarden: het onderhavige document.

4. Dienst: de specifieke dienst die James Robinson met Opdrachtgever Overeenkomst, zoals vermeld in de Overeenkomst danwel offerte.

5. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen James Robinson en Opdrachtgever krachtens welke James Robinson de Dienst zal uitvoeren.

6. Extensie: de suffix van een dommeinnaam achter de eerste punt, bijvoorbeeld ‘.com’.

7. Kalenderjaar: een aaneengesloten periode van 1 januari tot en met 31 december.

Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden (AV) van James Robinson zijn van toepassing op alle Overeenkomst en op de levering van alle producten en diensten van James Robinson.

2.2. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, dan wel derden zijn nimmer van toepassing op aanbiedingen, offertes van en Overeenkomsten met James Robinson, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of derden van toepassing zullen zijn.

2.3. De van een aanbod, offerte, advies, prijsopgave, begroting, voorcalculatie deel uitmakende technische specificaties en tekeningen hebben het karakter van een aanduiding bij benadering.

2.4. Voor zover zou blijken dat een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden of onderdelen daarvan nietig zouden zijn laat dat de rechtsgeldigheid van de overige artikelen of onderdelen van artikelen onverlet.

2.5. Indien er additionele voorwaarden op producten of diensten van toepassing zijn, worden deze afzonderlijk opgenomen in de Overeenkomst. Deze voorwaarden worden beschikbaar gesteld voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst.

2.6. James Robinson kan deze algemene voorwaarden wijzigen met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn. Indien de klant niet binnen zes weken na kennisgeving bezwaar maakt, geldt de wijziging als aanvaard.

2.7. Verklaringen of het verstrekken van informatie die betrekking hebben op een Overeenkomst, zijn rechtsgeldig ook indien zij per mail worden gedaan.

Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

3.1. Aanbiedingen, offertes, adviezen, prijsopgaven en daarop gerichte mededelingen van James Robinson zijn vrijblijvend, en geldig tot 30 dagen na bekendmaking tenzij James Robinson schriftelijk heeft vermeld dat bovenstaande niet vrijblijvend zijn.

3.2. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht James Robinson niet tot het sluiten van een overeenkomt met de Opdrachtgever.

3.3. Overeenkomsten met James Robinson komen slechts tot stand door ondertekening door de Opdrachtgever van een door James Robinson opgestelde Overeenkomst of door schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van een schriftelijk aanbod van James Robinson, dan wel door schriftelijke vastlegging door James Robinson van de met Opdrachtgever gemaakte afspraken.

3.4. Het is voor Opdrachtgever mogelijjk om gebruik te maken van het elektronische bestelproces op de Website ten einde de dienst af te nemen.

3.5. Wijzigingen in de Overeenkomst en aanvullingen op de Overeenkomst kunnen enkel schriftelijk of per mailcorrespondentie plaatsvinden, tenzij James Robinson uitdrukkelijk anderszins aangeeft.

3.6. James Robinson heeft het recht door de Opdrachtgever aangeleverde items, waaronder maar niet beperkt tot teksten, foto’s, tekeningen, databestanden en andere gegevens te weigeren op te nemen in de te leveren zaken of te gebruiken bij de te verlenen diensten, wanneer deze items in strijd zijn met algemeen aanvaarde normen en waarden, wanneer deze discriminerend zijn ten aanzien van religie, ras, uiterlijk, geslacht, cultuur of wanneer daarmee in strijd wordt gehandeld met wetgeving of wanneer daarmee oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van internet.

3.7. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

3.8. De overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door James Robinson.

Annulering

4.1. De Opdrachtgever is gerechtigd een Overeenkomst te annuleren voordat James Robinson met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor James Robinson ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden onder andere begrepen de door James Robinson geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die James Robinson reeds (ter voorbereiding) heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Prijs

5.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief transport-, verzekerings- en implementatiekosten en kosten van in te schakelen derden.

5.2. De prijs die James Robinson voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. De prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de prijsopgave geldende kostprijsbepalende factoren. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, behoudt James Robinson het recht de prijs hierop aan te passen.

Prijswijzigingen

6.1. James Robinson is gerechtigd de overeengekomen prijs op elk moment te verhogen met inachtneming dat James Robinson de Opdrachtgever ten minste twee maanden van tevoren in kennis stelt over deze tariefwijziging. Opdrachtgever heeft het recht om de Overeenkomst te beïndigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

6.2. Extra bewerkelijke teksten, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, foto’s, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de Opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Opdrachtgever die James Robinson tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

6.3. James Robinson is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk de prijs te verlagen indien de Opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na ontvangst van beeldmateriaal, foto’s, werktekeningen, modellen, tekst en van zet-, druk- en andere proeven. James Robinson zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Betalingen

7.1. James Robinson zal voor het door Opdrachtgever verschuldige bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever.

7.2. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen (2 weken) na factuurdatum te geschieden, op de door James Robinson aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7.3. Tenzij anders overeengekomen geldt er voor websites een tweeledige facturatie. De eerste facturatie ziet toe op een aanbetaling van 60%. Dit is een aanbetaling op de totale kosten en welke volgt na het goedkeuren van de offerte. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de voortgang opgevolgd kan worden door Opdrachtgever. Na oplevering van de website en na akkoordverklaring van de Opdrachtgever, wordt het restantbedrag gefactureerd. Na volledige betaling van het restant bedrag, wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.

7.4. Voor drukwerk geldt dat er op voorhand 100% dient te worden betaalt. Enkel na ontvangst van de volledige betaling, zal James Robinson overgaan tot bestelling.

7.5. Facturering van hosting, domeinnamen, onderhoudskosten en SSL-certificaten gebeuren per overeengekomen begindatum tot en met einde kalenderjaar. Voorts hebben facturen betrekking op hele kalenderjaren waarbij een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van betrekkende jaar.

7.6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever of het indienen van een verzoek krachtens de WSNP door de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

7.7. Wanneer betalingen worden nagelaten door de Opdrachtgever, met een termijn van 60 dagen, zal de dienstverlening stoppen van James Robinson. James Robinson zal minimaal tweemaal de Opdrachtgever in kennis stellen van de openstaande posten. Het stopzetten van de dienstverlening heeft ook betrekking op de onderhoudscontracten, online marketing abonnementen, detachering, hosting, support en aangeboden e-maildiensten.

Onderhoudscontracten

8.1. Met onderhoud van de website wordt bedoeld: Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk. Periodieke back-ups van de website. Updaten van de back-end van de website op het moment dat deze een bewezen meerwaarde met betrekking tot veiligheid, snelheid, vindbaarheid of weergave heeft. In geval van een calamiteit (hack of server offline) zullen wij binnen 24 uur overgaan tot het verhelpen van deze calamiteit. Wij kunnen echter niet garanderen dat de calamiteit ook daadwerkelijk binnen 24 uur is opgelost.

8.2. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen (2 weken) na ondertekening van het contract worden voldaan.

8.3. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is minimaal 30 dagen voor het einde van de contractdatum.

Webhosting contracten

9.1. James Robinson zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor: Een correcte domeinregistratie en verlenging hiervan. Het verlenen van aansluiting op het systeem voor de in de Overeenkomst bepaalde diensten. Het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden. Een passende beveiliging van (persoons)gegevens die opgeslagen worden.

9.2. James Robinson is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door James Robinson te verrichten aanpassingen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens James Robinson ontstaat.

9.3. James Robinson verzorgt in opdracht van de Opdrachtgever tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinnamen bij de instelling(en) welke belast is met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de naam van James Robinson. Dit om de contactgegevens van de Opdrachtgever te beschermen tegen publicatie in de WHOIS dienstverlening. James Robinson treedt alleen op als tussenpersoon en accepteert in deze geen aansprakelijkheid, de Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de domeinnaam.

9.4. James Robinson kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.

9.5. In het geval de Opdrachtgever onjuiste domeinnamen bestelt (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. James Robinson zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden.

9.6. James Robinson is niet aansprakelijk voor het verliezen door de Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

9.7. James Robinson heeft het recht de domeinnaam en/of webhosting ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst (en de daar bijhorende betalingen).

9.8. Indien het dataverkeer en/of server gebruik (CPU, RAM en harddiskruimte) toerekenbaar aan de Opdrachtgever onredelijk hoog is ten opzichte van andere Opdrachtgevers, of het systeem stoort, is James Robinson gerechtigd gepaste maatregelen te nemen dit te beperken. James Robinson mag na een waarschuwing een toeslag rekenen voor het onredelijk verkeer.

9.9. Indien de webruimte van de Opdrachtgever besmet is met een virus en/of gehackt is heeft James Robinson het recht om de website verwijderen. Ter betaling van een vergoeding kan James Robinson ingezet worden om dit probleem op te lossen, maar is hiertoe niet verplicht.

9.10. James Robinson is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat een van de servers op een e-mail blacklist komt te staan waardoor e-mail verkeer mogelijk niet meer succesvol kan worden verzonden. James Robinson tracht er echter naar om binnen redelijk termijn deze server van de desbetreffende e-mail blacklist af te halen.

9.11. Al het e-mailverkeer dat door een van de servers van James Robinson verloopt wordt automatisch gescand op SPAM en virussen, mocht een bericht gemankeerd worden als SPAM of een virus bevatten dan heeft James Robinson het recht om dit bericht niet te bezorgen zonder de Opdrachtgever hier over in te lichten.

9.12. Indien James Robinson ervoor kiest een specifieke webhosting dienst te beëindigen, kan James Robinson het contract met een opzegtermijn van 30 dagen opzeggen. In dergelijke gevallen wordt het niet gebruikte deel van vooruitbetaalde bedragen vanzelfsprekend gerestitueerd. De Opdrachtgever heeft dan het recht om de website bestanden en bijhorende databases op te vragen bij James Robinson. James Robinson is in dat geval alleen verantwoordelijk voor het aanleveren van deze bestanden en niet voor het overzetten en configureren van de website en bijhorende zaken op een andere server bij een derde partij.

9.13. Kosten van een webhosting contract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen (2 weken) na ondertekening van het contract worden voldaan.

9.14. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) James Robinson die in strijd zijn met het Nederlands Recht. Hieronder valt onder andere informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat of informatie die privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert of met verwijzing naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld.

9.15. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is James Robinson gerechtigd hiervan aangifte te doen. James Robinson kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instaties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties James Robinson verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

Uitvoering van de overeenkomst

10.1. James Robinson zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval Overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Een aantal diensten vallen onder een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door James Robinson zullen worden nagestreefd.

10.2. Indien de Overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal James Robinson steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met gelijkwaardige kwalificaties. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever wordt op voorhand ingelicht over deze meerkosten en voor akkoord gevraagd.

10.3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan James Robinson aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan James Robinson worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan James Robinson zijn verstrekt, heeft James Robinson het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

10.4. James Robinson is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor James Robinson kenbaar behoorde te zijn.

10.5. De door James Robinson opgegeven termijn van oplevering geldt als een indicatieve termijn, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen uiterste termijn. Bij overschrijding van deze uiterste termijn, door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding aan de Opdrachtgever.

10.6. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de opdrachtovereenkomst zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

10.7. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van Opdrachtgever heeft James Robinson het recht een Opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat James Robinson hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.

10.8. Indien door James Robinson of door James Robinson ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart James Robinson voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

10.9. James Robinson heeft het recht geleverde producten of diensten, hetzij tijdelijk, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik te beperken dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien Opdrachtgever te zake van de Overeenkomst een verplichting jegens James Robinson niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of additionele voorwaarden op het product of dienst.

Duur en beëindiging

11.1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie, hosting en SSL-certificaten kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar.

11.2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de Overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

11.3. James Robinson kan een Overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk en/of onvolledig houdt aan de met James Robinson gesloten Overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

11.4. James Robinson heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de Overeenkomst en verplichting jegens James Robinson niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. James Robinson zal Opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van James Robinson kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Zet-, druk- en andere proeven

12.1. De Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van James Robinson ontvangen zet-, druk-, of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan James Robinson terug te zenden.

12.2. Goedkeuring van de proeven door de Opdrachtgever geldt als erkenning dat James Robinson de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

12.3. James Robinson is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Opdrachtgever goedkeurde of gecorrigeerde proeven.

12.4. Elke op verzoek van de Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Termijn van levering

13.1. Een door James Robinson opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. James Robinson is, bij een schriftelijk overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

13.2. De binding van James Robinson aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de Opdrachtgever wijziging(en) in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in artikel 12 lid 1 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging(en) of het geringe oponthoud James Robinson in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

13.3. De Opdrachtgever is bij de uitvoering van de Overeenkomst door James Robinson gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door James Robinson mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van James Robinson, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in artikel 6 lid 2 en door inachtneming van het bepaalde in artikel 12 lid 1 en 7 lid 2 van deze voorwaarden.

13.4. Bij niet-naleving door de Opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen (uiterste) termijn van levering niet meer bindend en is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door James Robinson noodzakelijk is. James Robinson is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de Overeenkomst op te schorten totdat de Opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal James Robinson de Overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Eigendomsvoorbehoud

14.1. De Opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan James Robinson. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de Opdrachtgever.

14.2. Alle door James Robinson in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van James Robinson totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen (en betalingen) uit de Overeenkomst James Robinson volledig is nagekomen. Op het moment dat deze verplichtingen zijn voldaan ontvangt de Opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten.

14.3. De Opdrachtgever zal al datgene doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken veilig te stellen. Dit betekent in ieder geval dat de Opdrachtgever de zaken onder eigendomsvoorbehoud van James Robinson niet zal verkopen, niet zal verhuizen naar een andere website, niet zal verwerken en/of opnemen in een andere website.

14.4. Alle door James Robinson ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door James Robinson voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

14.5. Door James Robinson of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van James Robinson.

14.6. Mocht er gebruikt zijn gemaakt van Open Source Oplossingen kan hier nimmer copyright op de geleverde source code kunnen rusten.

14.7. James Robinson zal door de Opdrachtgever in het kader van de nakoming van de Overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met zorg van een goed bewaarder.

14.8. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de Opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 7 bedoelde zaken. De Opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

14.9. De Opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan James Robinson van kopij, een tekening, een print, een ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De Opdrachtgever dient deze duplicaten onder zich te houden voor het geval afgegeven zaken tijdens de bewaring door de James Robinson worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de Opdrachtgever James Robinson op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

Derden

15.1. James Robinson is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door James Robinson doorgevoerd.

15.2. James Robinson is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Overmacht

16.1. In geval van overmacht is James Robinson gerechtigd de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

16.2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de Overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

16.3. James Robinson is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere derden waarop James Robinson geen invloed kan uitoefenen.

Uitsluiting aansprakelijkheid

17.1. Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van James Robinson, is James Robinson nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

17.2. Voorts geldt als aanvullende schadebeperkende omstandigheid dat James Robinson nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de waarde of het financieel belang van de Overeenkomst en James Robinson voorts nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de schade die James Robinson van haar leverancier vergoed krijgt.

17.3. Opdrachtgever vrijwaart James Robinson voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden die mochten ontstaan door schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig dan wel onzorgvuldig gebruik van de door Opdrachtgever aan James Robinson geleverde producten en diensten.

17.4. James Robinson is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever de vervaardigde goederen of diensten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

17.5. Ondanks het feit dat James Robinson de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hier onjuistheden in voorkomen. James Robinson is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen door contractspartijen of derden van gegevens verstrekt of doorgegeven door James Robinson. James Robinson is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen.

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Inhoud en wijzigingen overeenkomst

De Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door James Robinson niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de Opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax, email per computer en soortgelijke transmissiemedia.

Privacybepalingen

20.1. Uw persoonsgegevens worden door James Robinson slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van James Robinson. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

20.2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. James Robinson verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Overige bepalingen

21.1. De Overeenkomst tussen James Robinson en de Opdrachtgever wordt met uitsluiting van het recht van andere staten, beheerst door het Nederlands recht.

21.2. Van geschillen tussen partijen is met uitsluiting van andere gerechten bevoegd kennis te nemen de arrondissementsrechtbank te Maastricht, tenzij het geschil behoort tot de bevoegdheid van het kantongerecht. In dat laatste geval is de Kantonrechter bevoegd naar de competentieregels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

21.3. Eventuele klachten over de dienstverlening van James Robinson dient de klant kenbaar te maken via de reguliere kanalen voor klantondersteuning.

21.4. Mocht Opdrachtgever niet tevreden zijn met de uitkomst van de afhandeling klacht zoals bedoeld in 21.3, dan kan Opdrachtgever de klacht escaleren naar de eigenaar van James Robinson, dhr. Coumans.

21.5. Indien James Robinson de klacht van Opdrachtgever binnen onderhavige klachtenprocedure van James Robinson naar mening van Opdrachtgever onvoldoende hebben opgelost, dan kan Opdrachtgever zich wenden tot het Europees ODR platform.